Jdi na obsah Jdi na menu

Zápůjční řád

Zápůjční řád mobilního štěpkovače SMH70

 1. Tento zápůjční řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení zařízení a potřebného příslušenství vzniká podpisem Zápůjčního listu a řídí se dle tohoto půjčovního řádu. Ceny nájemného jsou stanovené dle ceníku pronajímatele. PHM pro vlastní provoz zařízení nejsou v ceně nájemného obsaženy a pronajímatel si je hradí zvlášť.

 2. Předmětem zápůjčky je zařízení uvedené na zápůjčním listě (zápůjční smlouvě).

 3. Každý požadavek na zápůjčku musí být doručen pronajímateli na jeho adresu v písemné podobě (poštou, faxem, e-mailem) popřípadě osobně v sídle pronajímatele s uvedením požadovaného zápůjčního programu. Výdejní místo zápůjčky i místo pro vrácení zápůjčky je na adrese pronajímatele AK Plast s.r.o., Pivovarská 709, 584 01 Ledeč nad Sázavou v pracovní dny dle zvoleného zápůjčního programu.  V případě, že nájemce nedisponuje vhodným dopravním prostředkem pro převoz zařízení na místo výkonu práce a zpět, zajistí toto za úhradu na vyžádání pronajímatel.

 4. Nájemce je povinen podepsat zápůjční list (zápůjční smlouvu), potvrdit převzetí předmětu zápůjčky včetně doprovodné dokumentace a uvést zvolený zápůjční program. Totožnost nájemce bude při podpisu zápůjčního listu ověřena dle platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Cena za zvolený zápůjční program je splatná v hotovosti při podpisu zápůjčního listu. Částka za případnou nevyčerpanou část zápůjčního programu je nevratná.

 5. V případě, že nájemce v průběhu zápůjčky zjistí, že potřebuje předmět zápůjčky na delší dobu než bylo sjednáno, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli a zápůjční smlouvu písemně prodloužit. V případě, že nájemce (zákazník) nesplní oznamovací povinnost a smlouvu písemně neprodlouží, je pronajímatel oprávněn účtovat kromě nájemného v plné výši též smluvní pokutu ve výší 2000,- Kč za každý započatý půlden prodlení. Úhrada dodatečného nájemného a případné smluvní pokuty je splatná v hotovosti nejpozději v okamžiku vrácení předmětu zápůjčky.

 6. Nájemce je povinen při podpisu zápůjčního listu složit v hotovosti vratnou zálohu ve výši 10.000,- Kč. Záloha je vratná při vrácení zařízení. V případě poškození zapůjčeného zařízení nebo nedodržení výpůjční doby bez řádného prodloužení půjčovní smlouvy budou z této zálohy odečtené náklady na uvedení věci do původního stavu nebo ke krytí nároků pronajímatele dle bodu 4) tohoto zápůjčního řádu.

 7. Pronajímatel předává nájemci zařízení po jeho předchozím přezkoušení a provedené údržbě. Případné závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání, se uvedou v zápůjční smlouvě.

 8. Nájemce potvrzuje podpisem zápůjčního listu, že převzal zařízení čisté, provozuschopné, bez zjevných závad, kompletní a že byl seznámen s obsluhou, údržbou a bezpečností provozu a že převzal návod k obsluze zařízení. Zařízení je nájemci předáváno vždy se zcela naplněnou nádrží PHM NATURAL BA95. Nájemce vrací zařízení zpět vždy taktéž se zcela naplněnou nádrží PHM NATURAL BA95.

 9. Nájemce není oprávněn bez souhlasu pronajímatele zapůjčit či pronajmout zapůjčené zařízení třetí osobě.

 10. Nájemce se zavazuje, že bude zařízení používat pouze pro práce, pro které je zařízení určeno. Při práci bude dodržovat předpisy BOZP, postupovat v souladu s návodem k zařízení a používat pracovní ochranné pomůcky.

 11. V případě, že dojde k poruše vypůjčeného zařízení v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě sdělit pronajímateli. V případě ohlášení poruchy na zapůjčeném zařízení zajistí pronajímatel jeho opravu v dohodnuté lhůtě nebo umožní použít náhradní zařízení. Nájemce není oprávněn provádět na pronajaté věci žádné opravy ani úpravy.

 12. Pronajatou věc je nájemce povinen vrátit nepoškozenou, čistou a kompletní včetně příslušenství a dokladů, které převzal. Zařízení se vždy vrací se zcela naplněnou nádrží PHM. V případě porušení těchto zásad je pronajímatel oprávněn účtovat náklady vzniklé s uvedením zařízení do původního stavu.

 13. Nájemce je povinen chránit zapůjčené zařízení před poškozením, ztrátou a odcizením. Nájemce odpovídá za poškození, ztrátu či odcizení zařízení a je povinen způsobenou škodu uhradit v plné výši.

 14. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost ani náklady za škody, které zákazníkovi vzniknou v souvislosti s používáním vypůjčeného zařízení. Zároveň nenese žádnou odpovědnost za event. náklady vzniklé jeho případnou nefunkčností.

 15. Nájemce podpisem tohoto zápůjčního řádu prohlašuje, že je seznámen s výpůjčními podmínkami a veškerými ostatními podmínkami uvedenými v tomto řádu, porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat.

   

  V…………………………………….., dne……………………


     …………………………………                                            
  nájemce – jméno, příjmení, podpis